Het huidige ondersteuningsmodel omvat twee sporen

WELKOM


Voor leerlingen met een verstandelijke (type 2) , motorische (type 4), visuele (type 6) of auditieve beperking (type 7) en voor leerlingen met een spraak- of taalontwikkelingsstoornis (type 7)  ontstaat er een samenwerking tussen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs.

Scholen van het buitengewoon onderwijs met expertise in deze types, kunnen de nodige ondersteuning bieden en dit kan netoverschrijdend.

Scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs vormen regionale onder-steuningsnetwerken.

Zij nemen samen de ondersteuning op voor  leerlingen met een licht verstandelijke beperking, leer-stoornis, emotionele of gedrags-stoornis of autismespectrumstoornis

Voor de ondersteuning vanuit type 4, 6, 7 vormen 4 teams een samenwerkingsverband binnen de regio Brussel-Mechelen en kan u bij ons terecht. 


Met deze website willen we scholen informeren over de visiede werking en

 de contactgegevens per specifiek ONDERSTEUNINGSTEAM