ONZE VISIE

Gepast zorgbeleid

 

Elke school bouwt een gepast zorgbeleid uit voor al haar leerlingen.

De school doorloopt 3 fases om samen met de ouders en het CLB

zo goed mogelijk voor de leerlingen te zorgen: basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg.

Als de basiszorg en de verhoogde zorg niet volstaan en er uitbreiding van zorg nodig is of een leerling een individueel aangepast curriculum volgt, kan een school voor gewoon onderwijs extra ondersteuning aantrekken voor de begeleiding van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften.

Dat kan door samenwerking met het buitengewoon onderwijs.

Algemene principes en belangrijke pijlers

 

De zorgregie ligt in de handen van het gewone onderwijs.

Ondersteuning is gericht op het vormen van een co-creatie tussen het gewoon - en het buitengewoon onderwijs, het centrum voor leerlingbegeleiding, de pedagogische begeleidingsdienst en de ouders.

Deze extra ondersteuning kan gedurende het ganse schooljaar  aangevraagd worden en is steeds

Doelgericht

Flexibel inzetbaar

Gegarandeerd

Zo lang als nodig

Voelbaar tot

op de klasvloer

Team-, leerkracht- en leerlinggericht

De M-cirkel wordt gehanteerd als coaching tool om zorgvragen oplossingsgericht aan te pakken.

 

Handicap specfieke ondersteuning

Een leerling met een motorische, visuele of auditieve problematiek kom je niet in elke school tegen. De onderwijsbehoeften aanpassen voor deze leerlingen is niet vanzelfsprekend, hun ondersteuningsnood is daarom vaak heel specifiek.

De vertaling hiervan vraagt doorgedreven kennis en expertise vanuit een ondersteuningsteam. 

Om deze kennis en expertise uit te bouwen en te waarborgen zijn onze ondersteuningsteams sterk verbonden aan meer gespecialiseerde settings zoals het buitengewoon onderwijs en een multifunctioneel centrum.  Ook hebben we allen een Vlaanderen brede samenwerking met andere relevante partners.

Het is de taak van onze ondersteuners om het onderwijsaanbod te verrijken en het handelingsbekwamer maken van enderzijds de leerkracht/schoolteam en anderzijds de leerling. Op deze manier maken we inclusief onderwijs mogelijk.

Belangrijke pijlers hierbij zijn


handicapspecifieke onderwijsnood en zorgvraag bepalen i.f.v.maximale ontplooiing;


lange termijn visie en doelen bepalen;


welbevinden en betrokkenheid inschatten in een schoolse context;gerichte observatie i.f.v. het motorisch, visueel of auditief functioneren  uitvoeren;


implementatie en opvolging van de handicap specifieke onderwijsbehoeften waarborgen.