OndersteuningVraagverheldering - beeldvorming - doelstellingen

  

De ondersteuning begint steeds met het maken van een handicapspecifieke

beeldvorming met als doel de ondersteuningsnoden van de school en de

ondersteuningsvragen van de leerling te concretiseren in specifieke doelen.
Het ondersteuningstraject in kaart brengen gebeurt in overleg met de school,

de ouders, het CLB en de ondersteuners. 

 • Vertrekpunt: gemotiveerd verslag of het verslag
 • Een observatie in de schoolcontext 
 • Een gesprek met het zorgteam en de leerkrachten
 • Betrokkenheid van ouders


Concretisering 


Het aanreiken van een handicapspecifieke bril is de kerntaak van de ondersteuner om het schoolteam

en/of de klasgenoten verder te laten kijken dan de beperking. Zo kan er systeemversterkend gewerkt worden.

Daarnaast zijn de teams gericht op het zoeken, implementeren, opvolgen, evalueren en bijsturen van

remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen (REDICODI's) en van redelijke aanpassingen. 


UItvoering 


Afhankelijk van de noden en vragen worden verschillende vormen van ondersteuning uitgebouwd die

school-, leerkracht- en/of leerlinggericht zijn.

De leerlinggerichte ondersteuning is steeds gericht op maximale participatie.


Dit heeft vaak ook effect op de klasvloer, zoals:

 • transfer van vaardigheden die leerlinggericht aangeleerd werden;
 • didactische aanpassingen, klasorganisatie, toegankelijk les- en leermateriaal aanbieden;
 • specifieke leerstrategieën aanbieden;
 • andere redelijke aanpassingen aanbieden en inoefenen.


Daarnaast wordt er ook ondersteuning geboden bij het verwerken van de beperking, i.f.vf: 


 • welbevinden, weerbaarheid, zelfvertrouwen;
 • sociale aanpassing en deelname;
 • groei in de ontwikkeling gekoppeld aan de beperking;
 • doorverwijzen indien nodig;
 • toekomstperspectief.


Evaluatie en bijsturing

 

Het is een dynamisch proces waarbij er oog is voor regelmatige evaluatie en bijsturing (frequentie, ondersteuningstijd, looptijd, ...)